Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov pre 

R  e  n  a  t  a     Hazáková  

p r e k l a d y,  t l m o č e n i e   

a   j a z y k o v é    k u r z y

(´dalej ako Renata Hazáková) 
  

Renata Hazáková  dbá na ochranu Vašich osobných údajov v súlade s platnou a účinnou legislatívou, ktorú od 25. 5. 2018 predstavuje najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "Nariadenie").

Tieto zásady sa vzťahujú na všetky osobné údaje, spracovávané Renata Hazáková  na základe plnenia zmluvného vzťahu, právnej povinnosti, oprávneného záujmu alebo udeleného súhlasu. Tieto zásady popisujú spôsoby využívania a ochrany osobných údajov zo strany  Renata Hazáková. 

 

Správca a jeho kontaktné údaje

Správcom osobných údajov je:

PhDr. Renata Hazáková, so sídlom Gavloviča 22, 971 01 Prievidza

Všetku komunikáciu týkajúcu sa ochrany osobných údajov, či upozornenie na porušenie práv, zasielajte na e-mailovú adresu ren.dusamoja@gmail.com alebo na poštovú adresu:

PhDr. Renata Hazáková, Gavloviča 22, 971 01 Prievidza

_______________

Renata Hazáková nevymenovala zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v zmysle čl. 37 Nariadenia.

Aké osobné údaje spracúvame a za akým účelom?

 • Aby sme vás mohli informovať o našich novinkách a aktivitách stačí nám vaša e-mailová adresa
 • Aby ste sa mohli zúčastňovať našich aktivít, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko,  telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska
 • Aby ste sa mohli zúčastňovať seminárov a rôznych foriem kontinuálneho vzdelávania spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska
 • Pre účely fakturácie a účtovníctva spracúvame fakturačné údaje v rozsahu: u FO - meno, priezvisko, adresa, u PO – názov, adresa, IČO, DIČ, číslo účtu

Práva dotknutej osoby

Ako subjekt údajov podľa Nariadenia, ktorého osobné údaje sú spracovávané, máte nižšie uvedené práva, ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom (t.j. právo získať informácie, či sú Vaše údaje spracovávané, a ak áno, tak máte právo k nim získať prístup);
 • právo na opravu osobných údajov (t.j. žiadať opravu ak zistíte, že spracovávame nepresné alebo nepravdivé údaje);
 • právo požadovať vysvetlenie (t.j. ak máte podozrenie, že spracovanie osobných údajov narúša ochranu Vášho osobného a súkromného života alebo dochádza k spracovaniu v rozpore s právnymi predpismi);
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (t.j. právo požadovať dočasné obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov);
 • právo na vymazanie osobných údajov (t.j. v prípade ak Vaše údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané);
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov (Renata Hazáková  je povinné preukázať, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami);
 • právo na prenosnosť údajov (tj. právo požadovať, aby Vaše údaje dostala tretia osoba);
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov;
 • právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (t.j. v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov).

Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnej tretej strane s výnimkou osoby zodpovednej za účtovníctvo.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Údaje uchovávane po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do zrušenia súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať na e-mailovej adrese: ren.dusamoja@gmail.com.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej alebo listinnej forme. Údaje sú spracúvané v rámci účelu, na ktorý boli získané a v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 01.10.2020

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v Renata Hazáková.