Ceny za konzekutívne a sprievodné tlmočenie

 

 

Cena za 1 hod. konzekutívneho tlmočenia: od  50,- €

Cena za 1 deň konzekutívneho tlmočenia: od 200,- €


+ súvisiace výdavky (cestovné náhrady)

 

 

 

Poznámky

Tlmočenie je potrebné objednať v predstihu min. 7 dní.

Cena za profesionálne konzekutívne/ sprievodné tlmočenie je vždy vypracovaná s ohľadom na podmienky tlmočenia.

Dĺžka pracovného dňa tlmočníka je 8 hodín vrátane všetkých prestávok a prerušení.

Ak pracovný deň tlmočníka presahuje 8 hodín, za každú ďalšiu začatú hodinu sa počíta základná hodinová cena (tarifa).Úhrada cestovných náhrad (cestovné, stravné, ubytovanie, vreckové a pod.) sa riadi platnými predpismi v Slovenskej republike.

Čas vynaložený tlmočníkom na presun zo svojho trvalého bydliska do miesta pracovného nasadenia (strata času), objednávateľ hradí vo výške 50% z príslušnej sumy za tlmočenie.

Ak sa dodávateľ a objednávateľ nedohodnú inak, objednávateľ je povinný poskytnúť tlmočníkovi včas (minimálne 3 dni pred zahájením tlmočenia) písomné príspevky účastníkov.

Objednávateľ nemá právo žiadať od tlmočníka vykonávanie inej činnosti, ako bola vopred dohodnutá.

 

Uvedené ceny sú bez DPH. Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk
Cenník je platný do: 01. 02. 2018.