Cenník

Ceny za konzekutívne a sprievodné tlmočenie + súvisiace výdavky (cestovné náhrady)

Cena za 1 hod. konzekutívneho tlmočenia: od 50,- €
Cena za 1 deň konzekutívneho tlmočenia: od 200,- €
Poznámky:
Tlmočenie je potrebné objednať v predstihu min. 7 dní.
Cena za profesionálne konzekutívne/ sprievodné tlmočenie je vždy vypracovaná s ohľadom na podmienky tlmočenia.
Dĺžka pracovného dňa tlmočníka je 8 hodín vrátane všetkých prestávok a prerušení.
Ak pracovný deň tlmočníka presahuje 8 hodín, za každú ďalšiu začatú hodinu sa počíta základná hodinová cena (tarifa).
Čas vynaložený tlmočníkom na presun zo svojho trvalého bydliska do miesta pracovného nasadenia (strata času), objednávateľ hradí vo výške 50% z príslušnej sumy za tlmočenie.
Ak sa dodávateľ a objednávateľ nedohodnú inak, objednávateľ je povinný poskytnúť tlmočníkovi včas (minimálne 3 dni pred zahájením tlmočenia) písomné príspevky účastníkov.
Objednávateľ nemá právo žiadať od tlmočníka vykonávanie inej činnosti, ako bola vopred dohodnutá.
Úhrada cestovných náhrad (cestovné, stravné, ubytovanie, vreckové a pod.) sa riadi platnými predpismi v Slovenskej republike.


Cenník je platný od: 01. 01.2021
Uvedené ceny sú bez DPH. Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk